Regulamin Elemental Kids | Elemental Triathlon Series

Elemental Tri Series Białystok Regulamin Elemental Kids

ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK 2017
BIAŁYSTOK, 20.08.2017

  1. Urząd Miasta Białystok
  2. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  3. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie biegania wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Białegostoku w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży wśród mieszkańców Białegostoku i okolic.
  1. ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK odbędzie się w dniu 20.08.20176 (niedziela)
  2. Meta i strefa zmian znajdować się będą tuż obok Zalewu Dojlidy przy ul. Plażowej.
 • Sobota, 19.08.2017
  16:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (biuro zawodów) oraz EXPO
  Niedziela, 20.08.2017
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów
  07:00 – 17:00 EXPO oraz inne atrakcje
  07:00 – 9:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
  9:15 oficjalne otwarcie ELEMENTAL Tri Series (okolice biura zawodów)
  9:30 start kategorii wiekowej 1-7 lat – bieg na 200 m
  9:40 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  9:50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  9:50 odprawa techniczna dystans supersprint
  10:00 start dystans supersprint
  10:10 ceremonia wręcznia nagród dla dzieci
  10:50 odprawa techniczna dystans sprint (okolice startu)
  11:00 start dystans sprint
  12:00 odprawa techniczna dystans olimpijski (okolice startu)
  12:30 start dystans olimpijski  
  13:00 ceremonia wręczenia nagród dla dystansu sprinterskiego i supersprinterskiego
  15:30 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  16:30 zamknięcie trasy
  16:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu olimpijskiego

  Program może ulec zmianie!

  1. ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK zostanie rozegrany na dystansach: bieg na 200 m (1-7 lat), bieg na 500 m (8-11 lat), bieg na 1 km (12-15 lat). Pomiar trasy GPS.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się tuż obok Zalewu Dojlidy w okolicy strefy zmian przy ul. Plażowej.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w sobotę 19.08.2017 r. w godzinach 16:00–20:00 oraz w dniu zawodów 20.08.2017 r. w godzinach 07:00-09:00.
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dzieci i młodzieży (decyduje rok urodzenia)
   D1 (dziewczynki 1-7 lat)
   C1 (chłopcy 1-7 lat)
   D8 (dziewczynki 8-9 lat)
   C8 (chłopcy 8-9 lat)
   D10 (dziewczynki 10-11 lat)
   C10 (chłopcy 10-11 lat)
   D12 (dziewczynki 12-13 lat)
   C12 (chłopcy 12-13 lat)
   D14 (dziewczynki 14-15 lat)
   C14 (chłopcy 14-15 lat)
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy.
  2. Każdy zawodnik, który ukończy ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W biegu dla dzieci i młodzieży może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub nauczyciela.
  2. Limit uczestników w całych zawodach dla dzieci to 200 osób.
  3. Wszyscy zawodnicy startujący w ELEMENTAL Kids muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w godzinach jego pracy.
  4. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  5. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
  6. Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego do udziału w imprezie.
  1. Zgłoszenia do ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.triathlonseries.pl. Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą być zarejestrowane przez trenera, rodzica lub opiekuna.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie zawodów www.triathlonseries.pl.
  3. W celu zarejestrowania dzieci i młodzieży należy zarejestrować się do systemu zapisów na konto osoby dorosłej lub jeśli jest już utworzone konto, to wystarczy się zalogować na nie. Następnie kliknąć „Mój profil” -> „Podopieczni”, a następnie uzupełnić dane zawodnika startującego w ELEMENTAL Kids i kliknąć przycisk „Zapisz”. Kolejny krok, to wybranie w menu pozycji „Zapisy”, zaznaczenie podopiecznych, których chcemy zgłosić do zawodów i zgłoszenie go na zawody.
  4. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego.
  5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  6. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  7. Obowiązuje limit uczestników 200 osób na całe zawody dla dzieci i młodzieży.
  8. W przypadku osiągnięcia limitu 200 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  9. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.08.2017, do godziny 09.30. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.
   10. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK.
  1. W zawodach ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK obowiązują opłaty w wysokości:
   20,00 PLN płatne do 08.08.2017
   40,00 PLN płatne do 20.08.2017
  2. Termin wpłaty rozumiany jest, jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
  3. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   ul. Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa EK Białystok 2017, dystans″.
  4. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50%, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową osoba z listy rezerwowej.
  5. W przypadku zgłoszeń po 20 lipca 2017 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
  6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.
  7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik/trener/rodzic/opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonseries.pl.
  1. Dane osobowe uczestników ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z ELEMENTAL Kids Białystok należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „ELEMENTAL Kids Białystok – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące ELEMENTAL Kids Białystok Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących ELEMENTAL Kids Białystok będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 20.08.2017 r. o godz. 09:30.
  2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
  3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.
  4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, ubezpieczenie NNW.
  5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  7. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i dyplomów.
  8. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  10. W ELEMENTAL KIDS BIAŁYSTOK nie będą wymagane licencje PZTri.
  11. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

(c) 2016 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl